تصویری ذهنی از طبیعت

آثار مرضیه مهربان پژوه الهام گرفته از واقعیت اما همزمان آهنگ جدایی از واقعیت را سر می دهد تا در فضایی آرام و به دور ازهیاهوی جهان واقعی امروز، انسان را در جریان پویایی رنگ ها، فرم ها قرار دهد…

آخرین رویداد

نمایشگاه آثار مرضیه مهربان پژوه

آدینه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶
ساعت ۱۶ تا ۲۰